Miljø

Energiforbruk
Til utvinning og foredling av skifer er energiforbruket mindre enn sammenlignbart med andre materialer og sammenlignet med andre typer naturstein fordi:

  • Det brukes lite energi ved uttak i bruddet. I bruddet blir det boret et grovt bormønster som ofte følger slepper i fjellet. Deretter blir blokkene delvis løsnet med pigging og transportert til fabrikken som ligger i kort avstand fra bruddet.
  • En stor del av spaltingen skjer med håndarbeid med hammer og kiler. Størstedelen av ferdigvarene leveres med spaltet naturflate. Dette krever mindre energi enn materialer der foredling foregår med saging og sliping.
  • Energiforbruk til transport fra fabrikk til kunde er lite sammenlignet med det meste av det som blir importert fra Østen.

Utslipp
Utvinning og foredling av skifer medfører ikke utslipp av skadelige stoffer til luft, vann eller jord.

Gjenbruk
Skifer til utendørs bruk blir oftest montert i løsmasser og kan gjenbrukes.
All skifer som er festet med skruer eller spiker på fasader og på tak kan også gjenbrukes.
Murstein som er tørrmurt kan endres, bygges om og gjenbrukes. Også skifer som er murt med mørtel kan gjenbrukes etter at skiferen er renset for mørtel.

Brannsikkerhet
Skiferen er ikke brennbar.
Når skiferen utsettes for brann blir det ikke avgitt røyk eller skadelige gasser.

Avfall/deponering
Skifer som har vært limt til gulv og vegger kan i liten grad brukes om igjen. Deponering av skifer vil likevel ikke medføre skadelige utslipp av noe slag.

Inneklima
Skifer vil ha en gunstig påvirkning på inneklima på samme vis som andre tunge materialer. Skiferen lagrer energi og bidrar til at temperatursvingninger blir mindre enn med lettere materialer. Skiferen avgir ingen gasser som er ugunstig for inneklimaet.