Universell utforming

For at blinde og svaksynte skal kunne ta seg fram er det krav om universell utforming. Ledelinjer på gulv og markeringer i trapper skal hjelpe svaksynte å ta seg frem på en trygg måte. Taktile belegg med riller og knaster skal hjelpe blinde til å følge veien mot heis, resepsjon, perrong på togstasjonen og lignende.

Det er krav til Universell utforming i alle bygg som er tilgjengelig for publikum.

Miljøverndepartementets definisjon: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.

Mange personskader oppstår på grunn av dårlige løsninger.

Lover og forskrifter som omhandler Universell utforming

  • Plan og bygningslov
  • Diskriminerings- og tilgjengelighetslov
  • Byggteknisk forskrift – TEK 10
  • Norsk Standard NS 11001 (ikke lovpålagt)

Krav om Universell utforming – betydning for valg av materialer
Regelverket stiller krav til lys og fargebruk slik at det blir lett å orientere seg for alle, også for de som er synshemmet. Tilstrekkelig kontrast mellom hovedmateriale og materiale som danner ledefelt kan skapes ved å bruke ulike typer skifer. Taktile belegg til markering av fare ved nivåforskjeller i overgang til trapper, perronger og lignende må lages av andre materialer. Dette kan bestå av støpejern, betong, keramikk og lignende.

Krav til kontraster
Mellom gulv og vegg skal det være en luminanskontrast på min. 0,2. Gulvet bør være mørkere enn veggen. Orienteringsmarkeringer skal ha luminanskontrast på min. 0,4. Markering av trapper skal ha min. 0,8. Markering av trappenese skal ha maks bredde på 40 mm.

Luminanskontrast kan bestemmes ved hjelp av spesielt instrument eller en lyshetsmåler. Målte verdier settes inn i formel for utregning av luminanskontrast.

Oppmerksomhetsfelt
Oppmerksomhetsfelt kan bestå av ledelinjer på tvers eller med annen variasjon i materialoverflaten. Oppmerksomhetsfelt skal brukes i bunn av trapper, foran heisdører, resepsjonsskranker og lignende.

Bredde på oppmerksomhetsfeltet skal ha dybde på 60 cm og skal gå helt inn til objektet som skal varsles.

Farefelt
Farefelt lages av belegg med runde, flate knotter. Brukes ved topp av trapper, ramper og andre markerte nivåforskjeller. Farefeltet skal ha dybde på 60 cm og det skal starte 30 cm fra første trappetrinn.