Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Dette dokumentet er en beskrivelse av hvordan Minera Skifer AS ivaretar åpenhetsloven.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Ihht. loven er Minera Skifer AS pålagt en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Generelt beskrevet er en aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Generell informasjon om Minera Skifer AS sin organisering, drift og rutiner.

Minera Skifer AS er etablert i Oppdal og driver med utvinning, foredling og salg av skifer fra eget skiferbrudd på Sæterfjellet i Oppdal. I tillegg er selskapet 100% eier av Minera Skiffer AB som har sin virksomhet med eget skiferbrudd og fabrikk i Offerdal i Jämtland, Sverige.

Konsernet er organisert med hovedkontor i Oppdal med administrasjon, salg-/markedsavdeling og fabrikk og datterselskap i Sverige med administrasjon og salgsavdeling i Offerdal. Minera Skifer AS hadde i 2023 100- årsjubileum for industriell produksjon av skifer i Oppdal mens Minera Skiffer AB hadde 50-årsjubileum i 2022.

For mer informasjon om Minera Skifer: https://mineraskifer.no/om-minera-skifer/

Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Styret i Minera Skifer har beskrevet mål og retningslinjer for ledelse, personal og drift i leder-, HMS- og personalhåndbok. Ledelsen i selskapet v/Daglig leder er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring.

Selskapets personalpolitikk skal synliggjøre holdninger og kjøreregler som må følges for at Minera Skifer når sine mål. Dette skal skje gjennom utvikling av arbeidsmiljø hvor alle medarbeidere stimuleres til faglig og menneskelig vekst, medansvar og best mulig utnyttelse av medarbeidernes kompetanse og evner.

Selskapets ledelse skal utøve personalledelse ihht. beskrivelse og det er et lederansvar å bidra til utvikling av Minera Skifer sin personalpolitikk.

Ønsket er å skape et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av uformell kontakt mellom kollegaer, kvalitet i de ting vi gjør, høy kompetanse og kundefokus. Kulturen skal være preget av gjensidig respekt. Personalhåndboken har eget skjema for evt. varsel om kritikkverdige forhold.

Minera Skifer sitt mål med lønnspolitikk er å:

 • Rekruttere og beholde ønsket kompetanse
 • Skape økonomisk trygghet og velferdsgrunnlag for medarbeiderne
 • Stimulere til at bedriften når sine mål

Minera Skifer har i forbindelse med produksjon og salg av skifer full kontroll på hele verdikjeden. Selskapet driver utvinning av råvarer til produksjonen fra egne skiferbrudd på Oppdal. 100% av produksjon og foredling av skiferen skjer i egen fabrikk ved skiferbruddet og ferdige produkter selges fra egen salgsavdeling på Oppdal via forhandlernettverk.

Minera Skifer jobber kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger for å sikre at forpliktelser i henhold til åpenhetsloven overholdes. Selskapets leverandører vurderes for å hindre brudd på menneskerettighetene, herunder barnearbeid, undertrykkelse og slavearbeid. Dersom det oppdages at underleverandører eller samarbeidspartnere bryter menneskerettighetene, skal tiltak for å rette opp i forholdene vurderes.

Arbeidsmetodikk for kartlegging av risiko:

Hovedfokus for Minera Skifer i arbeidet med åpenhetsloven er å avdekke brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos forretningsforbindelser og i leverandørkjedene.

Utgangspunktet for kartlegging av risiko er DFØs oversikt over områder med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter med høyrisikolisten som inneholder veiledende informasjon om «høyrisikoprodukter«. Høyrisikoprodukter er definert som varer hvor det er stor sannsynlighet for at det skjer brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjonen.

I det forberedende arbeidet er følgende oppgaver gjennomført:
• rapport fra ERP-system med kjøp fra alle leverandører siste 12. måneder
• leverandørene sorteres mht. land og omsetning
• kartlegging av varer/tjenester og bransje for hver enkelt leverandør
• foreløpig vurdering av risiko
• evt. behov og forslag til oppfølging

Utvalget av leverandører som er vurdert i denne fasen er basert på følgende kriterier:
• leverandører der det er gjort kjøp for over 100.000
• risiko basert på land
• type varer eller tjenester (bransje)
• i hvor stor grad kan leverandøren påvirkes

Med dette som utgangspunkt har Minera Skifer basert på egen kunnskap og erfaring gjort en foreløpig vurdering av hver enkelt leverandør i utvalget. Selskapets videre arbeid med aktsomhetsvurderinger tar utgangspunkt i resultatet av dette arbeidet.

Gjennomførte aktsomhetsvurderinger:

Minera Skifer har i forbindelse med gjennomgang av innkjøpsområder med utgangspunkt i omsetning sammenholdt med DFØs liste over høyrisikoprodukter definert hvilke av selskapets leverandører som kan innebære forhøyet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Minera Skifer har kontroll over hele verdikjeden for sine produkter, fra uttak av råvarer i eget brudd til foredling i egen fabrikk på Oppdal og salg/distribusjon fra eget lager på Oppdal. Det er ingen innkjøp av råvarer, halvfabrikat eller leieproduksjon. I tillegg til råvarer fra eget brudd er den viktigste ressursen selskapets ansatte, lønnskostnader utgjør med enn 50% av selskapets driftskostnader. Leverandører ut over dette gjelder innkjøp av maskiner/produksjonsutstyr, verktøy/driftsrekvisita, strøm/drivstoff og data- og finansielle tjenester.

Oppdatert oversikt viser at selskapet siste 12 mnd. (tall i parentes er forrige periode) har 60 (68) leverandører der kjøp siste året har vært over kr. 100.000,-. Av disse har 4 (5) av leverandørene forretningsadresse utenfor Norge. Innkjøp fra de fleste av leverandørene i utvalget er basert på langsiktig samarbeid, disse vil bli vurdert kontinuerlig mens leverandører der kjøp har vært engangstilfeller vil bli vurdert på nytt ved evt. nye kjøp.

Minera Skifer har med sine erfaringer, kunnskap og undersøkelser ikke gjort noen funn som tyder på brudd på menneskerettighetene i dette arbeidet. Selskapets aktsomhetsvurderinger vil være en kontinuerlig prosess i den videre dialog med selskapets leverandører.

For å avdekke evt. negative konsekvenser og risiko er følgende vurderinger lagt til grunn:

Minera Skifer sine største leverandører i Norge er hovedsakelig 

 • offentlige (stat/kommune)
 • bank/finans/forsikring
 • Eiendom
 • lokalt forankret vare- og tjenesteleverandører
 • produksjonsutstyr
 • verktøyleverandører

Utenlandske leverandører

 • Produksjonsutstyr og verktøy

Minera Skifer har i sin vurdering tatt utgangspunkt i at den største risikoen er blant de utenlandske leverandørene. Konklusjonen så langt ut fra undersøkelsene som er gjort, er at det ikke kan påvises brudd på menneskerettighetene blant disse.

Tiltak

Minera Skifer har hittil jobbet med kunnskapsoppdatering og innhenting av informasjon fra leverandører og har så langt ikke iverksatt tiltak som resultat av dette. Minera Skifer sin vurdering er at selskapet med utgangspunkt i størrelse på innkjøp har liten påvirkningsmulighet overfor de største leverandørene og anser samtidig at det for disse leverandørene er lav risiko. Det samme gjelder lokale leverandører som er godt kjent og enkelt å innhente informasjon fra. Fokus for aktsomhetsvurderinger vil derfor være små og mellomstore leverandører i Norge der selskapet kan ha påvirkningsmulighet samt utenlandske leverandører da risiko for avvik kan være størst der.

For å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har Minera Skifer etablert følgende system for håndtering og gjennomføring av tiltak:

 • Innhenting av informasjon direkte fra selskapet og via hjemmesider og andre sosiale media
 • I forbindelse med innkjøps-/leverandøravtaler inkludere internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen samt innhente leverandørens aktsomhetsvurdering
 • Ved mottak av varsler eller annen informasjon om utfordringer skal avvik registreres i allerede etablert avvikssystem (Sticos)
 • Registrerte avvik blir deretter håndtert og avklart ihht. instruks
 • Selskapets ledelse har ansvar for å rette opp evt. negative konsekvenser der det er påkrevd, og eventuelt avklare erstatning eller oppreisning
 • Ved behov opprette dialog med leverandører og evt. andre involverte
 • I tilfelle avvik på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er bekreftet skal det stilles krav til leverandøren om utbedring av avviket
 • Hvis et evt. krav om utbedring av avvik ikke er bekreftet vil et evt. videre samarbeid med leverandøren bli vurdert

Løpende og systematisk oppfølging ihht. etablert rutine skal gi organisasjonen gode forutsetninger til å avdekke avvik i leverandørkjedene og dermed gi et bedre grunnlag i forbindelse med valg og oppfølging av leverandører.

Spørsmål vedrørende Minera Skifer AS sin etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til info@mineraskifer.no

Oppdal 12.4.2023
Minera Skifer AS
Rev. 23.4.2024

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!