Miljødeklarasjoner (EPD)

Minera Skifer er først ute i Norge med EPD® på naturstein!

Byggsektoren  står for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden (2015), og for å nå klimamålene må materialer og løsninger som reduserer energibruken i bygninger benyttes. Like viktig er det å redusere klimagassutslipp og energibruk gjennom hele byggets levetid, fra råvareuttak, materialproduksjon, foredling, byggefase, bruksfase og ikke minst riving og gjenbruk.

Utvinningen og bearbeidelsen av steinen krever svært lite energi. Bearbeidelsen foregår manuelt. Veien fra bruddet til der steinen bearbeides, er kort. Det samme gjelder avstanden til de vanligste markedene. Alt dette gjør at vår skifer har svært gunstige miljøtall i forhold til de fleste andre lignende materialer. Beregningene viser at det kan antas rundt 400% økning av klimagassutslipp ved å velge skifer produsert i Asia fremfor produsert i Norge (transport til Norge/Oslo inkludert). Du finner våre EPD’er her:

pdfikon EPD Oppdalskifer

pdfikon EPD Oppdalskifer-tykkelsesjustert 

pdfikonEPD Ottaskifer

pdfikonEPD Offerdalskifer

Det kommer stadig oftere krav om å dokumentere miljøegenskaper for å komme i betraktning som leverandør. EPD danner også grunnlag for miljøsertifisering så som feks Breeam og LEAD. Bevisstheten om miljøvennlige bygg er sterkt økende. Valg av bærekraftige løsninger er blitt et kvalitetsstempel.

En EPD er en grundig og transparent dokumentasjon som inneholder:

  • Kvantitativ framstilling av resultater fra en livsløpsanalyse (LCA)
  • Opplysninger om beregningsmåte
  • Beskrivelse av scenarier fra «port til grav»
  • Norske tilleggskrav
  • Beskrivelse av produktet og tekniske data

Hva er en EPD®?

En EPD er en sertifisert Miljødeklarasjon, som rapporterer miljødata gjennom produkters livssyklus i samsvar med den internasjonale standarden ISO 14025 og EN15804.

Det internasjonale EPD-systemet er et program for å utvikle og registrere EPD for alle typer varer og tjenester. Systemet er internasjonalt tredjepart-verifisert og leverer fleksibel kildeinformasjon.

Etter at en EPD er verifisert av en tredjepart, er den registrert og publisert på internasjonale nettsider så som EPD Norges sider (www.epd-norge.no).

Hvilken informasjon inneholder en EPD®?

Programrelatert informasjon:
Informasjon om registrering av et produkt, produktkategorier og EPD’ens gyldighet.
Informasjon om verifikasjonsprosedyren må være inkludert

Produktspesifikk informasjon
Spesifikk informasjon som funksjonelle egenskaper og et produkts innhold

Miljø- og prestasjonsrelatert informasjon
En livssyklusanalyse (LCA) som gir informasjon om ressursbruk og energi samt om ulike typer utslipp.
Den kan også inneholde tilleggsinformasjon som spesifikk miljøinfomasjon om bruksfasen og produktets avfalls/deponeringsfase.

Hva er fordelene med EPD®?

Internasjonal
Det internasjonale EPD®-systemet er basert på internasjonale ISO-standarder, som sikrer internasjonal bruk, aksept og kontinuitet.

Tilpasningsdyktig
Ingen minimumsnivåer eller preferanser av miljøprestasjoner.
Åpen for alle typer produkter, målgrupper og markeder.

Troverdig
Basert på vitenskapelige prinsipper for Life Cycle Assessment (LCA) og godkjent gjennom uavhengig kontroll.

Sammenlignbar
Basert på bestemte regler for ulike produktgrupper som sikrer at EPD innenfor samme kategori av produkter er beregnet og presentert på samme måte.

Forståelig
Er et verktøy til å kunne kommunisere informasjon om som sosialt ansvar, kvalitetskontroll og miljøledelse på en forståelig måte.

Hva kan en EPD brukes til?

Produktrelaterte miljøspørsmål blir stadig viktigere for arkitekter, byggherrer og offentlig forvaltning. I praksis er EPD en rapport som inneholder markedsdrevne og bekreftede fakta om miljøprestasjoner av varer og tjenester.

En av de viktigste bruksområder for en EPD er muligheten for å sikre «grønne innkjøp» i det offentlige så vel som i privat sektor da en EPD gir et rettferdig grunnlag for å sammenligne miljøprestasjoner av produkter.

EPD-metodikken omfatter kartlegging alle relevante miljøaspekter sett fra et livsløpsperspektiv. Den er vitenskapelig basert og miljøinformasjonen kan brukes til alle former for miljøledelse og til å sette organisatoriske miljømål.