Jump to main content Jump to navigation Jump to footer

Liming av bruddskifer – slik gjør du!

En pall fylt med bruddskifer i lys Oppdalskifer

Velg skifertype og størrelse på hellene ut fra hvilket estetisk uttrykk du ønsker deg og deretter tykkelse i forhold til hvilken belastning hellene skal utsettes for. Deretter tilpasser du bruddskiferen ved å hugge/klippe/skjære kanter og hjørner. NB: ikke kast avskjæret! De er supre som "skiferbark" - enten i blomsterkrukkene dine eller i større bed.

Her er alt du trenger få vite for å lykkes fra de første forberedelsene til ferdig fuget og impregnert skifer.

Valg av størrelse og tykkelse

Bruddskifer er en skiferhelle med uregelmessig form og naturlig overflate og kanter. De blir sortert i ulike størrelser, fra små til ekstra store, og i ulike tykkelser, fra tynne heller til å lime på en vegg til heller du fint kan ha i oppkjørselen din og kjøre bil på.

Til vertikale flater, som plastring av pipe eller vegg, kan man bruke skifer ned til 5 mm tykkelse. Til gangarealer er det tilstrekkelig med tykkelse fra 10 mm eller mer. Skal det kjøres bil på arealet bør de være fra 40 mm.

Her er en rettesnor for egnet tykkelse i forhold til leggemetode:

Godt grunnarbeid

Underlaget det skal limes på bør være stabilt og avrettet og ha god vedheft.

Betong- og sementprodukter må ha herdet tilstrekkelig (en tommelfingerregel er 1 uke pr.cm betong, avhengig av temperatur). den ferdige skiferoverflaten må ha fall slik at det ikke dannes vanndammer.

En sementbasert membran vil være en forsikring både mot vannlekkasjer i underliggende konstruksjon og mot salt- og kalkutslag. Den vil dempe opptrekk av fukt fra underlaget som er en av hovedårsakene til kalkutfellinger. En membran vil også være fleksibel slik at den bidrar til å jevne ut svinn og temperaturbevegelser mellom skifer og underlaget.

Følg produsentens anvisning ved bruk av membran, lim, fugemasser og impregnering.

Selv om skiferen rent teknisk er noe av det mest slitesterke som finnes, vil den som alle andre materialer påvirkes av tilført vann som igjen drar med seg smuss og skitt fra overflaten så vel som underlaget.

Forberedelse

Tøm pallen først og spre hellene utover på et område sånn at du får oversikt.

Planlegg så at du får utnyttet tykkelsen på hellene i forhold til fallet der de skal legges: bruk den tykkeste hella på det laveste punktet så at du slipper å bygge opp mer en nødvendig med lim/mørtel.

Finn de hellene som passer best mulig sammen før du begynner tilpasningen.

Tilpasning

Metode 1 – Kulehammer og meisel/skiferkniv

Monterinsveiledning bruddheller mørtel - metode 2

Metode 2 – klipp med skifersaks

De fleste av våre forhandlere har en Minera Skifersaks til utlån/utleie. Saksen er demonterbar og enkel å flytte med seg. Her kan du se en film og lære mer om hvordan du klipper skifer med skifersaks.

  1. Legg hellen du skal tilpasse litt under «nabohellen» og marker med kritt langs hellen.
  2. Klipp etter markeringen – bruk den innerste delen av saksen
  3. Hellen skyves innover etter hvert som du klipper.
Et nærbilde av en Minera Skifersaks som klipper en bruddhelle av Oppdalskifer.

Metode 3 – riss/knekk (kun lys Oppdal)

Lys Oppdalskifer er særegen i forhold til at den kan risses og knekkes etter samme prinsipp som deling av glass, den vil da få en rett kant (hugget) som er mer naturlig sammenlignet med en skåret kant

Monteringsveiledning - bruddheller sand, tilpasning

Metode 4 – Vinkelsliper

En vinkelsliper med diamantblad er et alternativ når skiferen skal deles. Metoden medfører støy, støv og et mindre pent resultat. De to beskrevne metodene over er ikke vanskelige å mestre, så vi anbefaler deg å unngå vinkelsliper om du kan.

Det er ikke nødvendig å skjære gjennom hele skiferens tykkelse. Det er tilstrekkelig å lage et kutt ca. halvveis gjennom bruddhellen og deretter knekke.

En terrasse med boblebad og spisebord og med lys Oppdal bruddskifer på bakken samt til blomstebed.
Den herlige hagen til @jannevedvannet med lys Oppdal bruddskifer limt på terrassedekket.

De uskrevne «reglene»

Bruddheller kan gi svært forskjellige uttrykk ut fra hvilken form de tilpasses til, fugene (både tykkelse og hva de velges og fylles med), samt selve leggemønsteret.

Heldigvis er det ingen som har fasit eller enerett på hva som er pent eller riktig! Derfor velger du helt selv om noen av disse «retningslinjene» passer for deg!

Monteringsveiledning brudheller mørtel - legging av bruddheller

Tilpass etter din smak!

Monteringsveiledning bruddheller mørtel – eksempler på uttrykk
Begynn å legg hellene i et hjørne og jobb deg utover i «vifteform»

Legging

1. Forberedelser

Bruddheller kan leveres med justert, jevn tykkelse. Om du derimot benytter heller av varierende tykkelse, f.eks. 1-2 cm er det viktig å velge lim som er beregnet for varierende tykkelse på limlaget.

Det er også viktig at du starter med å lime de tykkeste hellene først. Da er det størst sjanse for å unngå at det blir for lite plass til lim under hellene, noe som kan skje om du starter med de tynneste.

Liming må ikke starte før underlaget har fått tilstrekkelig herding.

Påse at både underlaget og baksiden av skiferen er rengjort og fritt for støv for å sikre best mulig vedheft.

Ved legging av større områder er det lurt å tilpasse og lime i flere etapper. Et mindre område tilpasses først, hellene merkes/ nummereres før de tas bort, underlaget rengjøres og hellene limes fast.

2. Liming

Begynn leggingen i et hjørne, beveg deg så i vifteform ut fra hjørnet.

Limet påføres med en murskje eller tannet limsparkel. En buettannsparkel anbefales ved utendørs liming. Ved liming av skiferheller i varierende tykkelse er det best å bruke en tannsparkel med store tenner.

Smør lim både på baksiden av skiferen og på underlaget (dobbeltliming) for å oppnå full limdekning. 100 % lim-dekning under skiferhellen er viktig, spesielt utendørs, hvis ikke kan vann samle seg i hulrommene noe som kan forårsake frostsprengning.

Bruddhellene justeres slik at de flukter med de som allerede er lagt. Om du limer gulv bør det også kontrolleres med vater eller med rettholt at det ferdige gulvet blir plant og riktig i forhold til eventuelt fall.

3. Fuging

Når hele feltet er lagt fuges det med egnet fugemasse – dvs en fugemasse speilet beregnet for naturstein.

Til lys Oppdal bruddheller er det mest vanlig å bruke en sementfarget fugemasse. Dersom du ønsker å fremheve selve bruddhellemønsteret, kan du velge en mørkere fugemasse. Tilsvarende kan det brukes lys eller mørk fugemasse på Offerdalskifer (som selv er mørk grå).Fuging kan utføres når limet er tilstrekkelig herdet, tidligst etter et døgn med normale temperaturforhold.

En sementbasert fuge vil hefte bedre mot en hugget kant enn mot en saget kant.

Fugingen utføres lettest med en fugenal eller en fugeskje. Pass på at fugene blir fylt helt opp og at vaskingen etter fuging starter forsiktig slik at fugene ikke blir trukket ned.

Vask skiferen grundig og gjentatte ganger etter fuging. Bytt vann hyppig underveis. For dårlig vasking vil føre til skjemmende fugeslør.

Det bør vurderes om en skal behandle det nye skiferdekke med en impregnering for å motvirke flekker fra fett etc. Vær grundig ved valg av produkt. Feil produkt kan ødelegge skiferens uttrykk. Med noen korte og veldig enkle grep vil skiferen holde seg like fin i en mannsalder.

Normale byggetekniske krav til elastiske fuger, korrekt fall på et badegulv, membran på våtrom og lignende må ivaretas.

Der det oppstår kompliserte detaljer eller i tilfeller der feil montering kan medføre store konsekvenser, bør arbeidet overlates til fagpersoner.

4. Rengjøring etter fuging

Vasking utføres med svamp og rent vann. En bøtte med ruller og svamp som er festet til et brett forenkler arbeidet. Svampen dras forsiktig diagonalt over fugene. Vaskingen gjentas helt til skiferoverflaten er ren og fri for sementslør.

Dersom du ikke har fått overflaten godt nok rengjort i første omgang, kan du vaske med et surt vaskemiddel dagen etter. Etter at vasking med syreholdig middel er ferdig må du skylles grundig med rent vann for å nøytralisere overflaten. Våre forhandlere har slike vaskemidler i butikken.

5. Impregnering (eventuelt)

De fleste som legger skifer på innvendige gulv velger å påføre en eller annen form for impregnering. Det er i hovedsak tre ulike prinsipper for impregnering:

  • Natursåpe med stort fettinnhold.
  • Akrylbasert
  • Vannbasert eller løsemiddelbasert

Før impregnering blir utført må sementslør, flekker og smuss fra byggeperioden være fjernet. Overflaten må være ren og tørr.

Eventuelle varmekabler skal ikke være påslått.

Natursåpe tynnes godt med varmt vann og påføres skiferen. For å oppnå en overflate der smuss og flekker ikke fester seg lett kan det være en fordel å polere overflaten når den er blitt tørr. Daglig vedlikehold gjøres med den samme såpen i liten konsentrasjon. Produktet er miljøvennlig. Gulvet kan skures opp med et grovrengjøringsmiddel ved behov og ny natursåpe påføres på nytt.

Akrylbasert impregnering påføres i to eller tre tynne strøk. Dersom det er ønskelig med en glattere og blankere flate, kan det påføres ytterligere strøk. Det kan være en ulempe at akrylimpregneringen blir mest slitt der det er mest gangtrafikk. Akrylen kan fjernes og operasjonen gjøres på nytt ved behov. Daglig vedlikehold bør gjøres med såpe fra samme produsent for å være trygg på at midlene passer sammen.

Vannbasert eller løsemiddelbasert og silanholdig impregnering medfører ingen endring av utseende på skiferen om en velger en usynlig porefyller/impregnering. Middelet beskytter svært godt mot flekker av fett. Det er næringsmiddelgodkjent og kan også brukes på kjøkkenbenker med svært godt resultat. Her er det ingen angrefrist – når middelet er påført kan det ikke fjernes! Pass derfor godt på at du ikke velger en type impregnering som inneholder en fargeforsterker og som vil endre skiferens estetiske utseende.

Setting i mørtel

Setting i mørtel kan gjøres på komprimert lag av pukk, grovstøpt betongplate eller på en avrettet betongplate. Betongplater må være ferdig herdet. Det legges dobbelt lag med plast på betongplater for å oppta bevegelser. Store arealer må deles opp med elastiske bevegelsesfuger. Normalt skal hvert felt ikke være mer enn 40 kvm. Det må også sørges for at dekket ikke blir fast innspent mellom vegger, ved hjørner og ved søyler. Bærelag må være godt drenert.

Settemørtelen legges ut i tykkelser på 30-50 mm. Mørtelen blandes til jordfuktig konsistens og komprimeres godt. Settelaget og undersiden av skiferen påføres et lag med lim eller spesielt heftmiddel. Skiferen støtes fast med gummiklubbe.

Vi beklager, men du bruker en versjon av Internet Explorer som ikke støttes av dette nettstedet. Nettleseren oppdateres ikke lenger av Microsoft og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser. Velkommen tilbake!